×

progress - התעמלות אתגרית לילדים 


  • : רמת גן
  • : רמת גן
  • : התעמלות ותנועה
  • : התעמלות
  • : כולם
  • :

אנו מזמינים את ילדיכם להצטרף לחוג התעמלות אתגרי ומהנה.בתהליך שנתי הילדים מתרגלים ולומדים להתמודד עם משימותמוטוריות ומשחקים חברתיים באמצעות חשיבה.אנו מעניקים באהבה גדולה לילדים קשת רחבה של מיומנויותשיהוו בסיס איתן להתפתחותם.