×

family constellations קורס בסיסי ב family constellations


  • : שוהם
  • : שוהם
  • : יחסים זוגיות ופיתוח אישי
  • : שונות
  • : כולם
  • :

מטרת הקורס: להקנות כלים ראשוניים לעבודה בשיטה וליישומם בדרכיי עבודה קיימות.הקורס מיועד לאלו שכבר עוסקים בטיפול או יעוץ עם ניסיון של שלוש שנים לפחות.הקורס יתבסס על עבודה חוויתית החל בתהליכים אישיים ועד התנסות בהנחיית מיני קונסטלציות. העבודה המעשית תלווה בהקניית תאוריות כלליות להבנת הדינמיקות שפועלות בקונסטלציה.כמו כן יבדקו דרכי ישום השיטה במערכת הטיפולית הקיימת.